Vedtægter

.

.Vedtægter for JAZZCLUB SAINT LOUIS

.
.
§ 1 . NAVN 
.
1.1. . Foreningens navn er JAZZCLUB SAINT LOUIS (herefter også nævnt JSL).
.
1.2. . Foreningen er hjemmehørende i Vordingborg Kommune.
.
§ 2 . FORMÅL
.
2.1. . Foreningens formål er i landsområdet at udbrede forståelsen af og kendskabet til jazzmusik, samt fremme jazzaktiviteter og nær beslægtet rytmisk musik via kulturelt samarbejde med ligesindede institutioner på lokalt plan, samt at foranledige gennemført en præsentation af  især danske jazzorkestre for herved i videst muligt omfang at give et bredt publikum adgang til at opleve levende kvalitetsmusik.
.
2.2. . Eventuelt overskud af den løbende drift anvendes til forbedring af de musikalske tilbud.
.
2.3. . Foreningen er ikke erhvervsdrivende, men en non-profit organisation, hvis aktivitet hovedsageligt skal være baseret på ikke kommercielle principper.
.
§ 3 . HÆFTELSE
.
3.1. . JSL's formue kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgelse for foreningen uvedkommende gæld. I intet tilfælde kan JSL's formue således gøres til genstand for forfølgelse fra medlemmernes private kreditorer.
.
3.2. For den foreningen påhvilende gæld hæfter kun dennes formue, i intet tilfælde de enkelte medlemmer, med mindre de efter lovgivningens almindelige regler har pådraget sig et selvstændigt ansvar.
.
§ 4 MEDLEMSFORHOLD / KONTINGENT
.
4.1. Som medlem i foreningen kan enhver med interesse i JSL's formål optages. Ind- og udmeldelse kan ske til kassereren.
.
4.2. Bestyrelsen afgør ved almindelig flertalsbeslutning ethvert spørgsmål om optagelse eller eksklusion af medlemmer.
.
4.3. Medlemsåret følger kalenderåret. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
.
4.4. Medlemskab træder i kraft, når kontingentet er indbetalt. Kvittering gælder som medlemskort.
.
§ 5 GENERALFORSAMLING
.
5.1. Generalforsamlingen er indenfor de ved lovgivningen og disse vedtægters fastsatte grænser den højeste myndighed i foreningen.
.
5.2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, men kan kun træffe beslutning om punkter optaget på dagsordenen.
.
5.3. Ethvert medlem med gyldigt medlemsbevis har adgang til og stemmeret med en stemme på generalforsamlingen. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed efter håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, såfremt 5% af de fremmødte kræver det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.
.
5.4. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet og afgør ethvert spørgsmål om sagens behandling. Generalforsamlingen kan dog om fornødent vedtage en dagsorden for mødet.
.
5.5. Bestyrelsen foranlediger, at referat af generalforsamlingen er tilgængeligt for medlemmerne senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Referat berigtiges ved dirigentens underskrift.
.
§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
.
6.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
.
6.2. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden sker ved annoncering i den lokale presse eller ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer senest 14 dage før.
.
6.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen. Såvel indkomne forslag som regnskab udleveres i skriftlig form til de fremmødte medlemmer umiddelbart forud for generalforsamlingens begyndelse.
.
6.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:
.
1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i henhold til vedtægterne.

7. Valg af revisor og 1 suppleant.

8. Eventuelt.

.
§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
.
7.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis en generalforsamling, et flertal i bestyrelsen, revisoren eller mindst 10% af medlemmerne skriftligt med angivelse af dagsorden overfor bestyrelsen finder det ønskeligt. Indkaldelse skal ske ved bestyrelsen som angivet i 6.2 med 14 dages varsel.
.
§ 8 BESTYRELSEN
.
8.1. JSL's bestyrelse består af 7 medlemmer.
.
8.2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
I lige kalenderår vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Der vælges desuden 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

.
8.3. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.
.
Bestyrelsen er, udover de i vedtægterne nævnte punkter, beslutningsdygtig, når over
halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
.
Næstformanden træder i formandens fravær i dennes sted i enhver henseende.
.
8.4. Ethvert myndigt medlem af foreningen er valgbar til bestyrelsen. Bestyrelseserhvervet er ulønnet og bestyrelsen ansvarlig overfor generalforsamlingen.
.
8.5. Over bestyrelsesmøderne laves et referat, der godkendes ved næste møde. Bestyrelsen fastsætter selv, indenfor vedtægternes rammer, sin forretningsorden.
.
§ 9 ADMINISTRATION / REGNSKABSÅR
.
9.1. Foreningens økonomiske midler administreres af kassereren på vegne af bestyrelsen. Bestyrelsen skal drage omsorg for at foreningens regnskab føres på betryggende vis, og påse at JSL's virksomhed udøves på lovlig og anstændig vis.
.
9.2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
.
9.3. Bestyrelsen kan ved særlige påkrævede lejligheder aflønne medhjælp til varetagelse af arbejdsopgaver. Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte udvalg med specielle opgaver.
.
9.5. Årsregnskabet indeholdende driftsregnskab og status og udfærdiget i overensstemmelse med god regnskabsskik afleveres til revisor, der efter endt revision forsyner det med påtegning.
.
§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER
.
10.1. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling.
.
10.2. Beslutning om vedtægtsændring kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmerer for forslaget.
.
§ 11 OPLØSNING
.
11.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.
.
11.2. Det skal af indkaldelsen fremgå, at der på den ekstraordinære generalforsamling skal træffes beslutning om opløsning af foreningen.
.
11.3. Beslutning om opløsning kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
.
11.4. Såfremt der ved opløsning af foreningen måtte være midler i behold, overdrages disse til Vordingborg Bibliotek, musikudlånet, hvor de anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.
.
.
.