Arrangementer

.

.

Generalforsamling med Ninna & Fjeldtetten

Fredag den 7. februar 2003 kl. 20.00 på Nyråd Kro

.
. . Dagsorden:
.
1. . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
.
2. . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
.
3. . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
.
4. . Behandling af indkomne forslag.
.
5. . Fastsættelse af kontingent.
.
6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse:

a) Valg af kasserer for 2 år.
a) På valg er Dorte Hegelund (modtager ikke genvalg).

b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b) På valg er Else Hemmingsen (modtager ikke genvalg).
b) Jan Sørensen og Niels Skov (modtager genvalg).

c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
c) På valg er Flemming Rasmussen og
c) Jens-Ole Hemmingsen (modtager ikke genvalg).
.
7. . Valg af revisor og suppleant.

a) Valg af revisor for 1 år.
a) På valg er Ulla Jakobsen (modtager ikke genvalg).

b) Valg af revisorsuppleant for 1 år.
b) På valg er Susanne Thagaard (modtager ikke genvalg).
.
8. . Eventuelt.
.

Ninna & Fjeldtetten

Så er vi fremme ved årets generalforsamling. Vi håber på at se rigtig mange medlemmer – så vi kan lave det om til en fest.

Det musikalske har vi med sindsro lagt i hænderne på husorkester no. 2:
.

Tryk for at besøge Fjeldtetten's hjemmeside
.

Ninna Milner Henriksen, Vocal

Per Rick, Trompet, Vocal og m.a

Peter Reimer, Bas

Mogens Kann Fjeldsøe, Trommer

Ebbe Lundgaard, Piano

Ninna Milner Henriksen, Vocal

.

Per Rick, Trompet, Vocal og m.a

.

Peter Reimer, Bas

.

Mogens Kann Fjeldsøe, Trommer

.

Ebbe Lundgaard, Piano

.

CD – UDGIVELSER FRA FJELDTETTEN

A tribute to Ella

5 år med Majken

Et kvarter for ryggen

Majken & Fjeldtetten

Just Friends

A tribute to Ella

.

5 år med Majken

.

Et kvarter for ryggen

.

Majken & Fjeldtetten

.

Just Friends

.

Besøg Ninna & Fjeldtetten på: www.fjeldtetten.dk

.

.

Referat af Generalforsamling fredag den 7. februar 2003

.
Ad.1 . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Som dirigent valgtes Jens Olsen, som konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Som referent valgtes Helle Hemmingsen. De to stemmetællere blev Lone Skov og Aage P. Skov.
. . .
Ad.2 . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
Lone Foli fortalte, at hun nu havde været formand i et år. Da hun tiltrådte var forårsprogrammet for 2002 allerede fastlagt. Bestyrelsen har arbejdet på at tiltrække nye medlemmer, og følgende nye tiltag har givet god PR og øget interesse: indmeldelsen i Radio Valde, arrangementet i Café Piaf i Vordingborg, oprettelsen af hjemmesiden www.jazzclubsaintlouis.dk, samt indslaget i TV2 Øst, som kom på banen, fordi TV2 Øst kontaktede os i forbindelse med Vinterjazz.

Bestyrelsen efterlyste medlemmernes opbakning til arrangementerne og vil i år satse på lidt billigere orkestre, idet de havde erfaret, at de dyre orkestre ikke tiltrak flere medlemmer. Bestyrelsen var glad for, at år 2003 var startet op med fuldt hus.

I år lægger vi også et arrangement ind til Vordingborg - det bliver med Søren Sørensen's Swing Cats. Havnejazz'en, som afholdes i samarbejde med Roklubben i Nord Havnen, bliver i år med Goosetown og Sømandsorkestret med Anette Strauss. Helge Helsing og Peter Reckendorff har lovet at stå for maden igen.

Lone Foli sluttede af med at sige tak til vore sponsorer samt alle fremmødte til arrangementerne igennem året. Generalforsamlingen godkendte beretningen.
. . .
Ad.3 . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Dorte Hegelund fremlagde regnskabet og forklarede underskuddet med, at tilskuddet fra det offentlige var blevet skåret ned samt manglende medlemsopbakning.

Per Markussen spurgte, hvordan det kunne fortsætte? Bestyrelsen svarede, at kontingentet var blevet hævet til kr. 100 pr. år, hvilket giver os kr. 10.000 mere i kassen.

Gebyret for annoncering i klubbladet forhøjes. Der bliver sendt flere pressemeddelelser ud, og forhåbentlig resulterer det i et større fremmøde. Opfordrede til reklame fra mund til mund for vore arrangementer.

Lone Skov sagde tak til Dorte Hegelund for den store indsats igennem 8 år. Bestyrelsen takkede også den afgående kasserer for det enorme arbejde, hun havde ydet for klubben igennem årene. Regnskabet blev godkendt.
. . .
Ad.4 . Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.
. . .
Ad.5 Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes på kr. 100.
. . .
Ad.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
a) . Kasserer for 2 år blev Bodil Hansen.
b) . De 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år blev Jan Sørensen (genvalgt) og Niels Skov (genvalgt) samt nyvalgte Kurt Nielsen.
c) . De 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år blev John Hemmingsen og Grethe Daugaard.
. . .
Ad.7 Valg af revisor og suppleant.
a) . Revisor for 1 år blev Jørgen Larsen.
b) . Revisorsuppleant for 1 år blev Lone Skov.
. . .
Ad.8 Eventuelt.
Charly Pedersen udtalte, at flere udendørsarrangementer om sommeren er en god idé, fordi de er publikumstrækkere.

Dirigent Jens Olsen sagde tak for god ro og orden.

Formand Lone Foli takkede også og sagde, at alle var velkomne med forslag til nye idéer.
.
For referatet
07.02.2003
Helle Hemmingsen
Godkendt
07.02.2003
Jens Olsen, Dirigent
. . .

- og så var der jazz med Ninna & Fjeldtetten!

.
.
Tryk på billederne for stor størrelse.

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

.